اسامی برندگان 24 تا 26 مرداد ماه

اسامی برندگان 24مرداد

عایشه شمسی           میرآباد

غلامرضا مسلم طالبی              قم

ولی تلاوتی              تهران

طاهر درویشی         مهاباد

جواد بیرجندی         مشهد

داود دوست              اسلامشهر

فائق مصطفی پور    بوکان

مریم گروگیان          سیریک

نجمه حاج حسینی سخویدی      یزد

فردین یاری              کرمانشاه

 

اسامی برندگان 25 مرداد

حسین عزیزی          ورامین

نظر علی علی اکبر علی محمد باقری جعفری باقری               مشهد

رضا صادقی ورجانی              تهران

محمد حسین عابد      سبزوار

محمد بصیر رضایی ساوه

زهرا میرزا علی سه شاهی      اقبالیه

محمد عسگری         گلوگاه

عباس آغاز               تهران

حسین بذرافیل آبادی فارسان

عزیز ترکمانی نژاد میناب

اسامی برندگان 26 مرداد

میثم بیات اراک

هادی کشتکاران       شیراز

نبی اله جاوید           تهران

محمد عفتی قزلگچی تهران

علم محمدی              سرباز

علی گرجیان الهایی  اهواز

رسول بیوک            شیراز

علی اصغر ابراهیم چهارم        تبریز

فرهاد باریکانی        باقرشهر

حسین رابط           زنجان