اسامی برندگان 16 مرداد

برندگان 16مرداده ماه جشنواره سپهری شو به شرح ذیل هستند:

نام و نام خانوادگی   شهر

نظامعلی جانعلی زاده               رحیم آباد

عبدالمجید محسنی    بهبهان

فاطمه نوری             مریوان

اسمعیل ایزدی          گرگان

سجاد طلایی            کاشمر

محمد محمدی           تهران

علی احمدی بقال      تهران

رسول سلیمان نژاد باری          ارومیه

عباداله کاشفی زرنقی               زرنق

حمیدرضا عالم زاده  تهران