بازدید مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر از سرپرستي شعب بانک صادرات خراسان رضوی

تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱۴۰۲

حمزه آقابابایی مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر از سرپرستي شعب بانک صادرات استان خراسان رضوی بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی سپهر، بازدید مدیرعامل پاس از سرپرستي شعب بانک صادرات استان خراسان رضوی با همراهی دکتر دباغ مدیر سرپرستي بانک صادرات استان، آقاي البرز معاون بانک صادرات استان، خانم منتظری معاون امور اجرایی و آقاي امیدوار معاون عملیات این شرکت صورت گرفت.
مدیرعامل پاس ضمن بازدید از سرپرستي شعب بانک صادرات استان خراسان رضوی نسبت به برنامه ریزی جهت افزایش پایانه فروشگاهی تا پایان سال جاری، توسعه پایانه فروشگاهی و درگاه های پرداخت در مناطق دارای پتانسيل استان تاکید کرد.

خراسان رضوی
در ادامه این سفر، آقابابايي در دیداری که با مدیران بانک صادرات استان خراسان رضوی داشت ضمن ارائه گزارش عملكرد يكسال گذشته شركت به برنامه هاي آتي پرداخت الكترونيك سپهر در حوزه دستگاه هاي كارتخوان و درگاه پرداخت اينترنتي اشاره کرد.
همچنين پروژه هاي خاص از ديگر موضوعات قابل توجه در اين نشست بود كه طرفين نسبت به توسعه و پيشبرد آن تاكيد کردند.