برندگان 19مرداده ماه

برندگان 19 مرداد جشنواره سپهری شو به شرح ذیل هستند:

نام و نام خانوادگی   شهر

سید محمد حسین علوی نصر   کرج

حسن احمدی کمک   کاشمر

حسین گنج بخش گزکوه            تهران

حبیب الله خوش بخت               گالیکش

محمد یعقوب بزرگزاده             سراوان

حسن کاظمی نیا       تهران

حمید بیت الهی توکلی              اراک

امیررضا بیسجردی پاکدشت

طه صالحی              بوکان

محمد شریف جهاندیده           سوران