تقدير مدیران پرداخت الکترونیک سپهر از همكاران

تاریخ انتشار : ۵ شهریور ۱۴۰۲

منابع انسانی مهمترین عامل پیشبرد و اعتلای سازمانی است که می تواند نقش موثری در  خلق ارزش افزوده، ارتقاء بهره وری، تداوم تولید و اشتغالزایی داشته باشد.قدردان همراهی همكارانمان برای تحقق اهداف سازمانی و در نهایت رسیدن به توسعه هستیم.
روابط عمومي پرداخت الكترونيك سپهر