جایگاه نخست پرداخت الکترونیک سپهر در کمترین خطای پذیرندگی کشور

پرداخت الکترونیک سپهر جایگاه نخست در بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی را از آن خود کرد.

گزارش  مرداد ماه شرکت شاپرک نشان می‌دهد، “پرداخت الکترونیک سپهر” همچنان جایگاه نخست در بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را به دست آورده است.

نسبت خطای پذیرندگی پرداخت الکترونیک سپهر در تیر ماه% 0/021بوده که در مرداد ماه% 0/010 شده که %0/011 کاهش یافته است.

گزارش اخیر شاپرک بررسی در دو ماه متوالی تیر و مرداد 98 را منعکس کرده است.