مدیرعامل

حمزه آقابابائی مدير عامل

دانش آموخته دکترای مدیریت

سوابق کاری و حرفه ای 
  • مدیرعامل شرکت طوبی امید  زیرمجموعه هولدینگ خدمات انفورماتیک راهبر و شرکت سرمایه گذاری غدیر
  • معاونت توسعه شرکت زرفام کیش
  • معاونت توسعه کسب و کار و امور مشتریان فن آوا کارت

ماموریت مدیریت عامل شرکت، برنامه ریزی و هدایت سازمان جهت پیاده سازی چشم انداز هیئت مدیره (تامین پایدار منافع ذی نفعان شامل سهامداران، پرسنل، مشتریان، مصرف کنندگان، جامعه، …) می‌باشد. انجام این ماموریت، از طریق نقش آفرینی هر یک از اجزای ساختار سازمانی شرکت میسر می‌گردد.