پرداخت الکترونیک سپهر در جایگاه نخست بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی

پرداخت الکترونیک سپهر جایگاه نخست بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی در مهر ماه 1398 را  کسب کرد.

بنابر جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک، پرداخت الکترونیک سپهر در شهریورماه% 037/0نسبت تعداد خطای پذیرندگی به کل تراکنش‌ها را داشت که این رقم در مهر ماه با کاهش-0/030%

به عدد % 007/0 رسید و این شرکت را در جایگاه نخست بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی قرار داد.