اسامی برندگان ۱۶ مرداد

تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱۳۹۸

برندگان ۱۶مرداده ماه جشنواره سپهری شو به شرح ذیل هستند:

نام و نام خانوادگی   شهر

نظامعلی جانعلی زاده               رحیم آباد

عبدالمجید محسنی    بهبهان

فاطمه نوری             مریوان

اسمعیل ایزدی          گرگان

سجاد طلایی            کاشمر

محمد محمدی           تهران

علی احمدی بقال      تهران

رسول سلیمان نژاد باری          ارومیه

عباداله کاشفی زرنقی               زرنق

حمیدرضا عالم زاده  تهران