برندگان 18 مرداده ماه

برندگان 18 مرداده ماه جشنواره سپهری شو به شرح ذیل هستند:

نام و نام خانوادگی   شهر

فرهاد صیام دوست   عسلویه

محمدرضا عزتی      کرج

عظیم افتخاری         چوبر

محمد سلیمی و رضا مرادی     مشهد

ابراهیم صفیاری      تهران

مهران مهریار مهرداد فرودستان دستجردی             اصفهان

علیرضا نصیری      رویان

علی امیری خواه      قم

سیدهاشم میرعبدالهی حسناتی قاضیانی    تهران

نرگس برقیان پوردشتی            بوشهر