اجناس خریداری شده
ردیف نام كالا مبلغ (ريال)
1 کالای شماره یک 200
2 کالای شماره دو 300
3 کالای شماره سه 500
مجموع قیمت اجناس خریداری شده 1000