نوشته‌ها

پیشتازی سپهر ادامه دارد

تاریخ انتشار : ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک حاکی از آن است که پرداخت الکترونیک سپهر همچنان کمترین میزان دستگاه های کم تراکنش و فاقد تراکنش را از آن خود دارد.
گزارش اقتصادی اسفند ماه سال ۱۳۹۹شاپرک عملکرد این شرکت را در این شاخص نسبت به سایر شرکت‌های صنعت پرداخت کشور بهتر می‌داند چرا که تنها ۶/۵۶از کل کارتخوان‌های فعال سیستمی شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” را کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی آن شامل می‌شوند.پرداخت الکترونیک سپهر تنها شرکتی است که موفق شده به طور متمادی سهم کارتخوان های کم و فاقد تراکنش خود را تک رقمی نگه دارد.
شایان ذکر است روند شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در این شاخص‌ طی بیش از یک سال موفقیت آمیز بوده و در صدر شرکت های حوزه پرداخت کشور قرار داشته است.

پرداخت الکترونیک سپهر همچنان در صدر

تاریخ انتشار : ۱۷ تیر ۱۳۹۹

پرداخت الکترونیک سپهر در گزارش اقتصادی خرداد ماه شاپرک بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها و کمترین میزان دستگاه های کم تراکنش و فاقد تراکنش را از آن خود کرد.

تازه ترین گزارش اقتصادی شاپرک حاکی از آن است که ۵/۶۴ درصد از کل کارتخوان‌های فعال سیستمی شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” را کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی آن شامل می‌شوند .

همچنین در خرداد ماه ۱۳۹۹شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” با رقمی برابر با ۰/۰۰۹ درصد, بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را داشته است.

شایان ذکر است روند شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در این شاخص‌ها طی بیش از یک سال موفقیت آمیز بوده و در صدر شرکت های حوزه پرداخت کشور قرار داشته است.

پیشتازی پرداخت الکترونیک سپهر در بهبود شاخص اثربخشی

تاریخ انتشار : ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

پرداخت الکترونیک سپهر پیشتاز شاخص اثربخشی شرکت‌های psp کشور در آخرین گزارش شاپرک شد. این در حالیست که این شرکت در دو شاخص دیگر نیز همچون ماه های گذشته بهترین عملکرد را در سطح شرکت های حوزه پرداخت داشته است.

شاخص اثربخشی کارتخوانهای فروشگاهی فعال سیستمی این شرکت در اردیبهشت ماه با بهبود و روند رو به رشد همراه بود.

به گزارش روابط عمومی پرداخت الکترونیک سپهر، بیشترین تغییر در میزان شاخص اثربخشی کارتخوانهای فروشگاهی فعال سیستمی بین شرکت های psp در اردیبهشت ماه ۹۹ به این شرکت تعلق گرفت.

بیشترین تغییر در میزان شاخص اثربخشی کارتخوانهای فروشگاهی فعال سیستمی در اردیبهشت ماه ۹۹ نسبت به ماه گذشته در شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” با ۰/۰۸۹ واحد افزایش گزارش شده است. جدیدترین گزارش شرکت شاپرک حاکی از آن است که پرداخت الکترونیک سپهر همچنان در نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها و تعداد دستگاه های کم و فاقد تراکنش جایگاه نخست را دارد.

بنابراین گزارش در ماه اردیبهشت شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” با رقمی برابر با  ۰/۰۰۸درصد، بهترین عملکرد از منظرنسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را داشته است.

شایان ذکر است پرداخت الکترونیک سپهر تنها ۶/۰۵درصد کارتخوانهای کم تراکنش و فاقد تراکنش را داراست که در این نظرسنجی نیز در جایگاه نخست قرار دارد.

 

صدرنشینی پرداخت الکترونیک سپهر در شاخص‌های شاپرک

تاریخ انتشار : ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک حاکی از آن است که پرداخت الکترونیک سپهر در شاخص های خطای پذیرندگی و دستگاه های کم تراکنش و فاقد تراکنش پیش تاز است.

ادامه مطلب …

پرداخت الکترونیک سپهر همچنان پیشتاز است

تاریخ انتشار : ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

پرداخت الکترونیک سپهر در تعداد دستگاه‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش همچنان در جایگاه نخست قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی این شرکت، طبق گزارش اقتصادی اسفند ماه شاپرک، ۴/۶۸ درصد از کل کارتخوانهای فعال سیستمی شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” را کارتخوانهای کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی آن شامل می‌شوند.

این عدد در بهمن ماه ۵/۲۸% بود که در اسفند ماه به  ۴/۶۸%رسید.

همچنین جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک حاکی از این است که  شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” همزمان بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را داشته‌است.

ادامه موفقیت‌های پرداخت الکترونیک سپهر در گزارش‌های شاپرک

تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۸

روند موفقیت آمیز پرداخت الکترونیک سپهر در گزارش‌های شاپرک همچنان ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی این شرکت، بر طربق گزارش اقتصادی آذرماه شرکت شاپرک در آذرماه همانند ماه گذشته پرداخت الکترونیک سپهر جایگاه نخست در بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را به دست آورده است.

نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش‌های پرداخت الکترونیک سپهر در آذرماه ۰٫۰۱۲درصد است که در آبان ماه ۰٫۰۰۶درصد بوده است.

همچنین جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک حاکی از آن است که سهم تعداد کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش پرداخت الکترونیک سپهر در آذرماه ۵/۳۷درصد است و شرکت در این شاخص بهترین عملکرد را نسبت به دیگر شرکت‌ها داشته است

کسب رتبه اول در کاهش تعداد کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش توسط پرداخت الکترونیک سپهر

تاریخ انتشار : ۱۳ آذر ۱۳۹۸

پرداخت الکترونیک سپهر در جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک، به رتبه اول در کاهش تعداد کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش دست یافت.

بنابراین گزارش، پرداخت الکترونیک سپهر در ماه‌های گذشته نیز رتبه خوبی در این بخش داشت و در این مدت با بهبود فعالیت‌ها توانست مقام نخست را کسب نماید.

جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک حاکی از آن است که مجموع تعداد کارتخوانهای کم تراکنش و فاقد تراکنش این شرکت از ۶/۴۰   %در مهرماه به  ۴/۸۰%در آبان ماه رسیده است.

هم چنین در ماه آبان همانند ماه گذشته شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” جایگاه نخست در بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را به‌دست آورده است.

بر پایه این گزارش نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها از ۰/۰۰۷%در مهرماه به ۰/۰۰۶%در آبان ماه رسید که با بهبود یک درصدی همراه بود.

کاهش مستمر کارتخوان‌های فاقد و کم تراکنش

تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

روند رو به رشد و موفقیت آمیز پرداخت الکترونیک سپهر در کاهش مستمر تعداد کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش همچنان ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی این شرکت، سهم مجموع تعداد کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش این شرکت از ۶/۲۵ % در خرداد ماه با کاهش حدود یک درصدی به ۵/۳۷ % در تیرماه رسیده است.

طبق گزارش اقتصادی شاپرک کاهش این شاخص نشان دهنده عملکرد بهتر شرکت‌های psp است.

شایان ذکر است در این گزارش، شرکت پرداخت الکترونیک سپهر در حوزه کارتخوان‌های کم و فاقد تراکنش رتبه دوم شرکت‌های فعال صنعت پرداخت کشور را به خود اختصاص داده است.

پیروزی پرداخت الکترونیک سپهر در مسابقات فوتسال

تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

پرداخت الکترونیک سپهر دومین بازی خود را در جشنواره ورزشی شاپرک با پیروزی پشت سر گذاشت و راه صعود خود به مرحله بعدی را هموارتر کرد.

به گزارش روابط عمومی این شرکت، نتیجه دیدار روز گذشته پرداخت الکترونیک سپهر و شاپرک با نتیجه ۲-۱ به سود سپهر به پایان رسید.

در این مسابقه سیدمحمد جلال مجتبایی و مهرداد خیاط برای پرداخت الکترونیک سپهر موفق به گلزنی شدند.

جشنواره ورزشی شاپرک از ۱۰ مرداد تا ۸ شهریور در حال برگزاری است.

تساوی پرداخت الکترونیک سپهر و فرادیس البرز

تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱۳۹۸

تیم فوتسال پرداخت الکترونیک سپهر در نخستین دیدار خود با تیم فرادیس البرز قهرمان چند دوره مسابقات شرکت‌های پرداخت الکترونیک به نتیجه تساوی ۲-۲ دست یافتند.

در این دیدار که روز گذشته و در مجموعه ورزشی کشتیرانی برگزار شد، فرهاد محمدی و مهرداد خیاط برای پرداخت الکترونیک موفق به گلزنی شدند.

شایان ذکر است جشنواره ورزشی شاپرک در رشته‌های فوتسال، داژبال، والیبال، دارت، تنیس روی میز در سطح شرکت‌های فعال حوزه پرداخت کشور برگزار می‌شود.